Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kierunek pracy

Koncepcja Pracy

Wizja Przedszkola

W dobie wszelakich zmian i rozwoju cywilizacji, nauki czy też technologii informacyjnej nastąpiła potrzeba zmian w edukacji, przekazywanie dzieciom określonego zasobu informacji staje się niewystarczające. Dlatego coraz częściej mówi się o potrzebie rozwijania u dzieci umiejętności kluczowych, takich jak: kreatywność, logiczne myślenie, efektywne komunikowanie się, inteligencja emocjonalna, konstruktywne rozwiązywanie problemu, współpraca w zespole, świadome kierowanie  procesem własnego rozwoju, czyli umiejętne planowanie i wyznaczanie celów swojego rozwoju. Mając na uwadze te założenia, dokładamy wszelkich starań by wizja naszego Przedszkola wyglądała następująco:

 • Nasze Przedszkole to placówka przyjazna, innowacyjna, przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu,
 • Placówka jest bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby,
 • Program przedszkola jest ukierunkowany na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości,
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska,
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania,
 • Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”,
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola,
 • Oferta edukacyjna naszego przedszkola uwzględnia zapotrzebowanie środowiska lokalnego, na bieżąco modernizuje swoją bazę a przede wszystkim doskonali swoje usługi,
 • Aktywne metody pracy, programy autorskie, nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką, jakość pracy placówki,
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • W pracy przedszkola kierujemy się słowami:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.”  Konfucjusz

Misja Przedszkola

Przedszkole to miejsce, w którym każde dziecko powinno czuć się szczęśliwe, bezpieczne a przede wszystkim potrzebne. To miejsce, w którym dziecko może doświadczyć pierwszych sukcesów czy porażek, dlatego zadaniem przedszkola jest nie tylko kierowanie procesem edukacyjnym, ale i również dążenie do wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka, pamiętając przy tym, iż każdy wychowanek jest niepowtarzalną osobowością. Nie zapominajmy jednak, że przedszkole to nie tylko miejsce, budynki czy sale to ludzie, którzy tam pracują, którzy wspierają i stwarzają warunki do optymalnego rozwoju jak również tworzą środowisko, w którym dziecko uczy się kreatywnego myślenia, rozwija pasje i zainteresowania, odkrywa piękno otaczającego go świata, dlatego w naszym przedszkolu dziecko:

 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej, pełnej ciepła dobrej atmosferze,
 • Uczy się samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, tolerancji, szacunku i akceptacji drugiego człowieka,
 • Wprowadzane jest w świat wartości ukazując im ich mocne strony,
 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • Bawi się, uczy się, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość,
 • Rozwija swoje zdolności i umiejętności,
 • Rozwija aktywność twórczą i badawczą,
 • Poznaje środowisko bliższe i dalsze,
 • Obcuje ze sztuka i przyrodą,
 • Rozwija swoją sprawność fizyczną,
 • Osiąga dojrzałość szkolną,
 • Otrzymuje bardzo dobre przygotowanie do podjęcia obowiązków ucznia.

Cele priorytetowe działalności przedszkola

 • Zminimalizowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów,
 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi,
 • Organizowanie warunków działalności placówki pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji,
 • Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy,
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i przedszkolu,
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola i efektywne angażowanie ich w organizowane w przedszkolu formy współpracy,
 • Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania i edukacji,
 • Wspieranie rozwoju nauczycieli,
 • Wzrost motywacji do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym,
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykonywania zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja w dążeniu do osiągania sukcesu,
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym,

Kryteria Sukcesu

Wyznacznikiem realizacji powyższych celów będą następujące kryteria sukcesu: 

 • Rodzice zadowoleni ze współpracy, zaangażowani w działalność przedszkola,
 • Rodzice, którzy nie boją się prosić o wsparcie,
 • Szczęśliwe dzieci chętnie uczęszczające do placówki,
 • Dzieci są ciekawe świata, mają rozbudzone zainteresowania,
 • Dzieci wykazujące wysoki poziom twórczego myślenia,
 • Dzieci podejmują samodzielne decyzje,
 • Dzieci samodzielnie podejmują próbę poznawania i konstruowania wiedzy o świecie
 • Wychowankowie żyją zgodnie w grupie,
 • Absolwenci są dobrze przygotowani do roli ucznia,
 • Kadra pedagogiczna doskonali się i podnosi kwalifikacje,
 • Kadra otwarta na zmiany poszukująca nowych i nowatorskich metod pracy,
 • Przedszkole cechuje się dobrą opinią w najbliższym otoczeniu,

Sylwetka Absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

 • Motywacje do uczenia się,
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • Dociekliwość i wytrwałość w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania,
 • Umiejętność, uważnego słuchania, logicznego myślenia, przyswajania nowych pojęć, korzystania z posiadanych wiadomości,
 • Umiejętność współpracy w grupie,
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • Samodzielność,
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

Posiada:

 • Zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
 • Podstawową wiedzę o świecie,
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • Pozytywny obraz własnej osoby i poczucie własnej wartości,
 • Umiejętność nawiązywania poprawnych relacji z ludźmi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu,
 • Poczucie przynależności narodowej,
 • Umiejętność kontrolowania swoich emocji i radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach,

Potrafi:

 • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • Manifestować swoją odrębność respektując prawa innych,
 • Dokonywać wyborów i samodzielnie podejmować decyzję,

Rozumie, zna:

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)

Nie obawia się:

 • Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,
 • Wyrażania swoich uczuć,
 • Wykazać inicjatywy w działaniu.

Podstawowym dokumentem obowiązującym w Przedszkolu jest Statut Przedszkola Nr 5 w Opocznie >>> pobierz Statut

Realizowane programy

 • „Nasze Przedszkole" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci
 • „Czyste powietrze wokół nas”– program przedszkolnej edukacji antynikotynowej
 • Program nauczania religii dla przedszkola” 

Programy autorskie

 •   „Nauka pływania w formie zabaw i ćwiczeń dla dzieci pięcioletnich”- program rozwijania sprawności ruchowej
 •   „Opoczno moja mała ojczyzna” - program edukacji regionalnej
 •   „Cztery pory roku w naszym ogrodzie” - program edukacji ekologicznej i przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
 •  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli