Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Nr 5 w Opocznie działa na podstawie
art. 83 ust. 4 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

Zadania i kompetencje Rady Rodziców Przedszkola Nr 5 w Opocznie
znajdują się w statucie przedszkola.


Zasady funkcjonowania Rady Rodziców Przedszkola Nr 5 w Opocznie 
znajdują się w Regulaminie Rady Rodziców.

 

REGULAMIN

Rady  Rodziców

Przedszkola Nr 5 w Opocznie

 

Podstawa Prawna:

art. 83 ust. 4 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie.

 

 1. I. Postanowienia ogólne

 • §1
 1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola.
 2. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 II.  Cele i zadania Rady Rodziców

 • §2
 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów
  i zadań statutowych przedszkola,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
 • zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad
  w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.

 

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców

 • §3
 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców grupy.
 2. Zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie grupową Radę Rodziców składających się z trzech osób.
 3. Zebranie rodziców grupy wybiera jednego przedstawiciela do Rady Rodziców Przedszkola  w głosowaniu tajnym spośród członków grupowej Rady Rodziców.
 4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium (zarząd), jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
 5. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z co najmniej trzech członków, aby można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.
 6. Prezydium Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
 7. Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do 30 września następnego roku.

 

 IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

 • §4
 1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
 2. Uchwały są protokołowane przez dekretarza prezydium Rady Rodziców.

 

 V. Tryb przeprowadzania wyborów do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców

 • §5
 1. Wybory do grupowej Rady Rodziców oraz wybory przedstawicieli do Rady Rodziców Przedszkola odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 procent plus jeden głos spośród uczestników zebrania wyborczego.
 4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu

 

 VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców

 • §6
 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym momencie na wniosek trzech członków Rady Rodziców lub Dyrektora.
 3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
 4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.
 5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
 • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 • sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
 • informacja Dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • plenarna dyskusja programowa
 • wolne głosy i wnioski
 • wybory nowych organów Rady Rodziców

 

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 • §7
 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
 • ze składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
 • innych
 1. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.
 2. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
 4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
 • dofinansowanie imprez i zabaw
 • sfinansowanie niektórych zajęć ponadprogramowych,
 • zakup środków dydaktycznych,
 • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin
 • inne uzasadnione cele
 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.

 

 • §8
 1. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.
 2. Traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Rady Rodziców z dnia 06.06.2012 roku.

 

 • §9
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.

 

 • §10
 1. Data uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Nr 5 w Opocznie – 15 listopada 2018 r.